MELLOMBARN

Lerkehaug barnehage har en avdeling for barn i alderen 2-4 år som heter mellombarn. vi er pr dags dato(sept 2020) 7 barn og to voksne.


Barna som har hatt en overgang fra småbarn til mellombarn har en dagsrytme som det er viktig å videreføre. Dette betyr at det fortsatt er barn som sover/hviler, det er fortsatt barn som bruker bleie/ dotrening og det er barn som fortsatt har behov for støtte og veiledning i sin leke- og sosiale utvikling.
Vi har en dagsrytme som tar hensyn til behovet for trygge og kjente rammer og vi tar hensyn til barns behov for utvikling og søken etter ny og spennende elementer i hverdagen.

Vi har for året 2020-2021 et fokus på et musikk-prosjekt. dette prosjektet innebærer en satsing på fagområdene musikk, språk. vi har et musikkrom hvor vi har samlinger som tar for seg kjente sanger og regler. vi dikter og lager sanger selv. vi holder på med rytme og spiller ulike instrument. vi danser.

i tillegg har vi for barnehageåret 2020/2021 et fokus på historien om Skinnvotten. Dette vil sette seg spor i vårt musikkvalg, vår kreativitet i aktiviteter og vårt fokus på fysisk fostring.

Vi ønsker å gi barna gode naturopplevelser i nærmiljøet ut fra sitt ståsted og oppleve glede og mestring. Derfor viderefører vi vår interesse for uteliv med å være mye på besøk på vårt område som heter mellomplassen i skogen ovenfor barnehagen. Der leker vi, utforsker, spiser lunch på vår leirplass. i tillegg benytter vi oss av et skogområde på Lerkehaug som vi kaller Øya.

Vi har flere turområder på Lerkehaug som lekeplasser, Rådyrskogen og Trollstien opp fra Skytterbanen.