SMÅBARN

Hei!

Vi på småbarn er en glad og liten gjeng med 9 barn i alderen 1- 2 år og 5 faste og trygge voksne (fordelt på 3 årsverk).
"I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring" (Rammeplanen, 2017 s.19)

Små barn har et grunnleggende behov for omsorg, trygghet, nærhet og anerkjennelse. Det å begynne i barnehagen innebærer separasjon fra foreldrene, opphold på et nytt sted, det å måtte forholde seg til nye rutiner og nye mennesker. Det kan oppleves vanskelig og stressende for barna og har derfor et behov for en nær og tilgjengelig voksne.

Vi på småbarn har et stort fokus på at alle barna skal kunne føle seg trygge i barnehagen. Barna er forskjellige og trenger støtte og omsorg ut ifra sitt eget behov. Vi er opptatte av at alle barn skal bli sett, forstått og respektert. Barna er små og er avhengig av mye voksenkontakt. På småbarn sitter vi mye på barnets nivå for at barna skal kunne oppleve mye voksenkontakt og tilgjengelige voksne.

Relasjoner og relasjonsbygging er for oss veldig viktig og noe av det viktigste vi bruker tiden på sammen. Vi jobber ut i fra cirkle of security (trygghetssirkelen). På småbarn er vi opptatte av at vi voksne skal kunne gi barna nok støtte i daglige situasjoner for at barna skal kunne føle seg trygge. Vi bruker tiden vår godt sammen, vi leker sammen og vi er sammen.

Vi følger året gjennom årstidene, via tradisjon og aktiviteter som naturlig passer inn i hverdagene våre. Hverdagsaktiviteten på småbarn skal tilpasses etter barnas alder og behov og det er de primære behovene som går først; omsorg, mat, stell og søvn. Men barna skal få erfare og oppleve områder som igjen fremmer utvikling og vekst tilpasset deres alder og nivå. Vi ønsker å gi alle våre barn varierte aktiviteter slik at barna får erfaringer fra ulike områder. I dette barnehageåret skal vi ha fokus på småfugler. Småfugler er noe barna ser hele året, vi kommer til å sette ut mat til de, slik at vi kan følge med på fuglene fra det store kjøkkenvinduet.